ปฏิทินกลาง

ปีการศึกษา 2561

 

ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ : คณะอื่นๆ ใช้ปฏิทินกลางของสถาบัน ยกเว้นคณะที่มีปฏิทินการศึกษาของคณะเอง

 

ปฏิทินภาคพิเศษแยกตามคณะ/หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

 

กรุงเทพมหานคร

พิษณุโลก

นครราชสีมา

อุดรธานี

สุราษฎร์ธานี

สงขลา

ปีการศึกษา 2559

รุ่นที่ 28, 29, 30

รุ่นที่ 18, 19

รุ่นที่ 26, 27

รุ่นที่ 21, 22, 23

รุ่นที่ 25, 26

รุ่นที่ 24

ปีการศึกษา 2560

รุ่นที่ 30, 31

รุ่นที่ 19

รุ่นที่ 27

รุ่นที่ 27, 24

รุ่นที่ 25, 26

รุ่นที่ 24

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

 

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 202122

รุ่นที่ 21, 22

ชลบุรี

รุ่นที่ 4, 5

รุ่นที่ 6, 7

รัฐประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิต

รุ่นปี 2560

 

Ph.D. Program in Development Administration (International)

รุ่นปี 2016

 

บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

MBA (English Program)

รุ่นปี 2559

รุ่นปี 2560

MBA (International Program)

รุ่นปี 2017

รุ่นปี 2018

Executive MBA

 

 

Accelerated MBA

รุ่นปี 2559

รุ่นปี 2560

MS.c. in Financial Investment and Risk Management (FIRM)

รุ่นปี 2017 

รุ่นปี 2018

Ph.D. in Business Administration

รุ่นปี 2017

รุ่นปี 2018

พัฒนาการเศรษฐกิจ

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร

รุ่นที่ 5, 6, 7

รุ่นที่ 6, 7, 8

Ph.D. Program in Economics (International Program)

 

รุ่นที่ 11, 12, 13

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

การบริหารการพัฒนาสังคม

รุ่นที่ 25

รุ่นที่ 26, 27

ส่วนภูมิภาค จังหวัดยะลา

รุ่นที่ 19, 20, 21

รุ่นที่ 20, 21

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

Ph.D. Program in Human Resource and Organization Development

รุ่นปี 2015

รุ่นปี 2016

คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

รุ่นที่ 5, 6

รุ่นที่ 5, 6

กฎหมายและการจัดการ

รุ่นที่ 4, 5, 6

รุ่นที่ 4, 5, 6

กฎหมายเพื่อการบริหาร

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 1

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปีการศึกษา 2559

 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

รุ่นที่ปี 2559

รุ่นที่ปี 2560

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภูเก็ต

รุ่นที่ปี 2559

รุ่นที่ปี 2560

ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

รุ่นที่ปี 2559 รุ่นที่ 8 กลุ่มที่ 1 รุ่นที่ 8 กลุ่มที่ 2

รุ่นที่ปี 2560

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

การจัดการสิ่งแวดล้อม