ปีการศึกษา 2562

 

ปฏิทินกลาง

ปีการศึกษา 2562

 

ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ : คณะอื่นๆ ใช้ปฏิทินกลางของสถาบัน ยกเว้นคณะที่มีปฏิทินการศึกษาของคณะเอง

 

ปฏิทินภาคพิเศษแยกตามคณะ/หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

 

กรุงเทพมหานคร

พิษณุโลก

นครราชสีมา

อุดรธานี

สุราษฎร์ธานี

สงขลา

ปีการศึกษา 2561

รุ่นที่ 31, 32

 รุ่นที่ 20, 21

รุ่นที่ 27, 28

รุ่นที่ 24, 25  รุ่นที่ 26, 27, 28  

ปีการศึกษา 2562

รุ่นที่ 33

 

รุ่นที่ 29

รุ่นที่ 26

 

 

 

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

 

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 222324

 

ชลบุรี

รุ่นที่ 678

 

รัฐประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิต

รุ่นที่ 10

รุ่นที่ 10,11, 2562

Ph.D. Program in Development Administration (International)

รุ่นปี 2018

รุ่นปี 2019

บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

MBA (English Program)

รุ่นปี 2560

 

MBA (International Program)

รุ่นปี 2018

รุ่นปี 2019

Executive MBA

 

 

Accelerated MBA

รุ่นปี 2018

 

MS.c. in Financial Investment and Risk Management (FIRM)

รุ่นปี 2018 

รุ่นปี 2019

Ph.D. in Business Administration

รุ่นปี 2018

รุ่นปี 2019

พัฒนาการเศรษฐกิจ

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร

7, 89, 10, 11

 

Ph.D. Program in Economics (International Program)

   

รุ่นปี 2019

คณะสถิติประยุกต์

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

Logistics Management

 

รุ่นปี 2018

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

การบริหารการพัฒนาสังคม

รุ่นที่ 27, 28

รุ่นที่ 28, 29

ส่วนภูมิภาค จังหวัดยะลา

รุ่นที่ 21, 22, 23

รุ่นที่ 22

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

รุ่นที่ 1

 

ปรด. การบริหารการพัฒนาสังคม

   

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

Ph.D. Program in Human Resource and Organization Development

รุ่นปี 2017

รุ่นปี 2018

คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

รุ่นที่ 10, 11

 

กฎหมายเพื่อการบริหาร

รุ่นปี 61

 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

รุ่นปี 2561

 

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภูเก็ต

รุ่นปี 2561

 

ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

รุ่นปี 2561

รุ่นปี 2562

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

การจัดการสิ่งแวดล้อม

   

International College

Academic Year 2017

Academic Year 2018

Master of Management

  2018

Ph.D. in Management

  2018