ประกาศผลการทดสอบข้อเขียน

 

ประกาศยกเลิกการสอบข้อเขียน วิชาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3-4/2564

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2/2564

ผลการทดสอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2564

- ใบสมัครสอบสัมภาษณ์ ทุกคณะ (ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)

- ใบสมัครสอบสัมภาษณ์และใบประเมิน คณะบริหารธุรกิจ

 

ประกาศผลการคัดเลือก

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2564

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ภาคปกติ  ครั้งที่ 3/2564

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีประสบการณ์การทำงาน ภาคปกติ  ครั้งที่ 3/2564

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2564

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2564

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีประสบการณ์การทำงาน ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2564

Admission Examination Results for the Master of Arts Program in English Language

Studies and Teaching (International Program) Class 28, Semester 2, Academic Year 2021

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกการจัดการโลจีสติกส์ (English Program) ครั้งที่ 1/2564


 

**สอบถามข้อมูลการขึ้นทะเบียนได้ที่ 02-7273367-9 และ 02-7273629**

 

ข่าวการศึกษา

เลื่อนกำหนดการรายชื่อและสถานที่สอบและกำหนดการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2564

 

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2564

 


--

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2561

-->

ประกาศอื่นๆ

 

Scholarship Certificate Presentation Ceremony

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการผ่อนผันทหาร

 

คู่มือการใช้โปรแกรม Microsoft Teams