เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอปรับการรับสมัครเข้าศึกษาเป็นการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

 

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

วิชาภาษาอังกฤษ

สมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับทุกคณะ

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 1/2565

 

บัดนี้ – 24 ธ.ค. 64

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2564

บัดนี้ – 3 ธ.ค. 64

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2564

บัดนี้ – 3 ธ.ค. 64

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)

ใบสมัคร

 รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2564

บัดนี้ – 3 ธ.ค. 64

ใบประเมินผู้สมัคร

หนังสือรับรองการทำงาน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program)

Application Form

1st 2022

2nd 2022

Now – Feb 4th, 2022

Feb 14th - May 6th ,2022

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Scholarship

Application Form

1st 2022

2nd 2022

Now – Feb 4th, 2022

Feb 14th - May 6th ,2022

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Experienced

Application Form

1st 2022

2nd 2022

Now – Feb 4th, 2022

Feb 14th - May 6th ,2022

Public and Private Management
(English Program)

Application Form

1st 2022

2nd 2022

Now – Feb 4th, 2022

Feb 14th - May 6th ,2022

Public and Private Management
(English Program) Scholarship

Application Form

1st 2022

2nd 2022

Now – Feb 4th, 2022

Feb 14th - May 6th ,2022

Public and Private Management
(English Program) Experienced

Application Form

1st 2022

2nd 2022

Now – Feb 4th, 2022

Feb 14th - May 6th ,2022

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นครราชสีมา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/64

บัดนี้ - 6 ส.ค. 64

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
พิษณุโลก

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 30 ต.ค. 64

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สุราษฎร์ธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/64

บัดนี้ - 26 พ.ย. 64

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 30 พ.ย. 64

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ชลบุรี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 13 ธ.ค. 64

การจัดการมหาบัณฑิต
(ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 13 ธ.ค. 64

Ph.D.(Governance and Development)

Application Form 2nd Semester 

Aug 30th – Nov 19th, 2021

Ph.D.(Governance and Development)
Scholarship

Application Form 2nd Semester

Aug 30th – Nov 19th, 2021

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 29 ต.ค. 64

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 29 ต.ค. 64

คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Executive MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 27 พ.ค. 65

1 มิ.ย. - 26 ส.ค. 65

Young MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 5/64

บัดนี้ - 3 ธ.ค. 64

Flexible MBA
(กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 26 พ.ย. 64

3 ม.ค. -24 ก.พ. 65

Flexible MBA
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 24 ธ.ค. 64

3 ม.ค. - 18 มี.ค. 65

Professional MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/64

บัดนี้ - 30 ก.ย. 64

Corporate Finance, Investment
and Risk Management

Application Form

ครั้งที่ 1/65

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 27 พ.ค. 65

1 มิ.ย. - 7 ต.ค. 65

Flexible CFIRM (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 22 ต.ค. 64

Flexible CFIRM (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 9 พ.ย. 64

MBA
International Program

Application Form

1st 2022

2nd 2022

Now – Jan 28th , 2022

Feb 1st – May 20th, 2022

AMBA
International Program

Application Form

2nd 2021

3rd 2021

Now – Sep 24th, 2021

Sep 27th – Nov 19th, 2021

 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Economics and Management
(English Program)

Application Form

1st Round

2nd Round

Now - Dec 30th 2021

Jan 3th - May 20th 2022

Economics and Management
(English Program) Interview

Application Form

1st Round

2nd Round

Now – Feb 4th 2022

Feb 5th – Jun 17th 2022

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

ครั้งที่ 2/65

ครั้งที่ 3/65

3 ธ.ค. 64 - 28 ม.ค. 65

31 ม.ค. - 8 เม.ย. 65

11 เม.ย. - 20 มิ.ย. 65

 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบข้อเขียน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

 

บัดนี้ - 4 ก.ค. 65

 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(จันทร์ - ศุกร์) สอบข้อเขียน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/64

บัดนี้ - 18 มิ.ย. 64

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(ข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 24 เม.ย. 64

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

ครั้งที่ 2/65

ครั้งที่ 3/65

บัดนี้ - 4 ธ.ค. 64

6 ธ.ค. 64 - 13 ก.พ. 65

21 ก.พ. - 23 เม.ย. 65

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา
ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

บัดนี้ - 13 ก.พ. 65

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 5/64

บัดนี้ - 15 พ.ย. 64

Ph.D. (Economics)

Application Form 1st Round 

Now – Mar 11th, 2022

คณะสถิติประยุกต์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Logistics Management
(English Program)

Application Form

Special Intake

Now - Jun 18th, 2021

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ
(CSDT, ISM, ITM, LM, DADS, CYBER, MADT)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 30 ต.ค. 2564

Ph.D.(Applied Statistics)

Application Form  1/2022

Now - Apr 1st, 2022

Ph.D.(Computer Science and Information Systems)

Application Form

1/2022

2/2022

Now - Apr 1st, 2022

Mar 21st - Sep 2nd, 2022

Ph.D.(Logistics Management)

Application Form

2/2022

Now - Nov 26th, 2021

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การบริหารการพัฒนาสังคม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

บัดนี้ - 9 ก.พ. 65

การบริหารการพัฒนาสังคม
ยะลา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 12 พ.ย. 64

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรณีปกติ และทุนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

บัดนี้ - 9 ก.พ. 65

Ph.D.( การบริหารการพัฒนาสังคม)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 1/65

บัดนี้ - 9 ก.พ. 65

Ph.D.( การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 1/65

บัดนี้ - 9 ก.พ. 65

คณะภาษาและการสื่อสาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

English Language Studies and Teaching
(Weekday Classes)

Application Form

Semester 2

Now - Dec 3, 21

English Language Studies and Teaching
(Weekday Classes) (Scholarships)

Application Form

Semester 2

Now - Dec 3, 21

การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น

ใบสมัคร

 ปีการศึกษา 2/2564

บัดนี้ - 3 ธ.ค. 64

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ใบสมัคร

 ปีการศึกษา 2/2564

บัดนี้ - 3 ธ.ค. 64

English Language Studies and Teaching
(Weekend Classes)

Application Form

Semester 2

Now - Dec 9, 21

Ph.D. (English Language Studies and Teaching)

Application Form Semester 2

Now - Dec 6, 21

Ph.D. (English Language Studies and Teaching)
(Scholarship)

Application Form Semester 2

Now - Dec 6, 21

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

บัดนี้ - 30 ธ.ค. 64

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ)

Application Form

 ครั้งที่ 1/65

บัดนี้ - 9 ธ.ค. 64

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ) ทุนการศึกษา

Application Form

ครั้งที่ 1/65

บัดนี้ - 3 ธ.ค. 64

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)

Application Form

1st Round

2nd Round

Now - Feb 25th, 2022

Mar 1st - Jun 3th, 2022

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)
Scholarship

Application Form

1st Round

2nd Round

Now - Feb 25th, 2022

Mar 1st - Jun 3th, 2022

 

คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

กฎหมายเพื่อการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 5/64

บัดนี้ - 15 ธ.ค. 64

นิติศาสตร์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 5/64

บัดนี้ - 15 ธ.ค. 64

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/64

บัดนี้ - 15 ธ.ค. 64

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 2 ธ.ค. 64

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ภูเก็ต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 21 พ.ย. 64

Ph.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 28 ม.ค. 64

 

 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/64

บัดนี้ - 17 ธ.ค. 64

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม English Program

ใบสมัคร

Semester 2

Now - Dec 17th, 2021

การจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 17 ธ.ค. 64

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ใบสมัคร ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 17 ธ.ค. 64

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 17 ธ.ค. 64

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)

Application Form Semester 2

Now - Dec 17th, 2021

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)
Scholarship

Application Form Semester 2

Now - Dec 17th, 2021

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Environmental Management
(English Program)

Application Form

1st Round

Now - May 10th, 2021

Environmental Management
(English Program) Scholarship

Application Form

1st Round

Now - May 10th, 2021

การจัดการสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

บัดนี้ - 4 ก.พ. 65

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ระยอง

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 13 ธ.ค. 64

Ph.D. ( การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 3 ธ.ค. 64

Ph.D. ( การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 3 ธ.ค. 64