แบบสอบถามปัจจัยพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอปรับการรับสมัครเข้าศึกษาเป็นการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

 

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

วิชาภาษาอังกฤษ

สมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับทุกคณะ

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

 ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 5 ก.พ. 64

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 26 ก.พ. 64

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

 ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 5 ก.พ. 64

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 5 ก.พ. 64

ใบประเมินผู้สมัคร

หนังสือรับรองการทำงาน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program)

Application Form

1st 2021

2nd 2021

Now - Feb 5th, 2021

15 Feb – 20 Apr 2021

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Scholarship

Application Form

1st 2021

2nd 2021

Now - Feb 5th, 2021

15 Feb – 20 Apr 2021

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Experienced

Application Form

1st 2021

2nd 2021

Now - Feb 5th, 2021

15 Feb – 20 Apr 2021

Public and Private Management
(English Program)

Application Form

1st 2021

2nd 2021

Now - Feb 5th, 2021

15 Feb – 20 Apr 2021

Public and Private Management
(English Program) Scholarship

Application Form

1st 2021

2nd 2021

Now - Feb 5th, 2021

15 Feb – 20 Apr 2021

Public and Private Management
(English Program) Experienced

Application Form

1st 2021

2nd 2021

Now - Feb 5th, 2021

15 Feb – 20 Apr 2021

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อุดรธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 30 เม.ย. 64

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นครราชสีมา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 2 เม.ย. 64

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
พิษณุโลก

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 30 ต.ค. 63

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สุราษฎร์ธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 23 พ.ย. 63

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 6 ม.ค. 64

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ชลบุรี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/63

บัดนี้ - 12 ม.ค. 64

Ph.D.(Governance and Development)

Application Form 2nd Semester 

Now - Nov 23th, 2020

Ph.D.(Governance and Development)
Scholarship

Application Form 2nd Semester

Now - Nov 23th, 2020

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ 30 ต.ค. 63

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ 30 ต.ค. 63

คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MBA (English Program)

Application Form

1st 2021

2nd 2021

Now - Feb 19th, 2021

Mar 1st - May 14th, 2021

MBA (English Program)
Scholarship 2

Application Form

1st 2021

2nd 2021

Now - Mar 12th, 2021

Mar 15th - Jun 4th, 2021

Executive MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 28 พ.ค. 64

7 มิ.ย. - 27 ส.ค. 64

Young MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 26 มี.ค. 64

1 เม.ย. - 28 พ.ค. 64

Flexible MBA
(กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

ครั้งที่ 2/64

1 ต.ค. - 20 พ.ย. 63

6 ม.ค. - 25 ก.พ. 64

Flexible MBA
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

ครั้งที่ 2/64

1 ต.ค. - 25 ธ.ค. 63

6 ม.ค. - 19 มี.ค. 64

Professional MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 22 ม.ค. 64

1 ก.พ. - 22 เม.ย. 64

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 1/64

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 26 พ.ค. 64

14 มิ.ย. - 8 ต.ค. 64

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 1/64

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 4 มิ.ย. 64

14 มิ.ย. – 15 ต.ค. 64

FIRM

Application Form

4th 2020

Now - Jul 10, 2020

MBA
International Program

Application Form

1st 2021

2nd 2021

Now - Jan 29, 2021

Feb 10 - May 21, 2021

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Economics (English Program)
Scholarship

Application Form  Special Round

Now - Jun 19th, 2020

Economics
(English as medium of instruction)
(Bank of Thailand's Scholarship)

Application Form  

Now - Apr 12, 2018

Economics and Management
(English Program)

Application Form

 1st Round

2nd Round

Now - Dec 30th, 2020

Jan 4th - May 31st 2021

Economics and Management
(English Program) Interview

Application Form

 1st Round

2nd Round

Now – Jan 29th 2021

Feb 1st – Jun 18th 2021

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

ครั้งที่ 2/64

ครั้งที่ 3/64

บัดนี้ - 29 ม.ค. 64

1 ก.พ. - 9 เม.ย. 64

12 เม.ย. - 18 มิ.ย. 64

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบข้อเขียน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 21 มิ.ย. 64

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(จันทร์ - ศุกร์) สอบข้อเขียน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/64

ครั้งที่ 3/64

บัดนี้ - 29 ม.ค. 64

1 ก.พ. - 9 เม.ย. 64

12 เม.ย. - 18 มิ.ย. 64

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(ข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 20 ก.พ. 64

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

ครั้งที่ 2/64

ครั้งที่ 3/64

บัดนี้ - 28 พ.ย. 63

30 พ.ย. 63 - 20 ก.พ. 64

22 ก.พ. - 24 เม.ย. 64

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา
ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 22 ก.พ. 63

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/63

ครั้งที่ 4/63

บัดนี้ - 7 ต.ค. 63

8 ต.ค. - 4 ธ.ค. 63

Ph.D. (Economics)

Application Form 1st Round 

Now - Mar 12th, 2021

คณะสถิติประยุกต์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Logistics Management
(English Program)

Application Form

 1st

Now - Feb 5th, 2021

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ
(CSDT, ISM, ITM, LM, DADS, CYBER, MADT)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 6 มี.ค. 2564

Ph.D.(Applied Statistics)

Application Form  1/2021

Now - Apr 2nd, 2021

Ph.D. (Business Analytics and Data Science)

Application Form

1/2021

Now - Apr 2nd, 2021

Ph.D.(Computer Science and Information Systems)

Application Form

1/2021

Now - Apr 2nd, 2021

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การบริหารการพัฒนาสังคม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 17 ก.พ. 64

การบริหารการพัฒนาสังคม
ยะลา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 7 พ.ค. 64

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรณีปกติ และทุนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 17 ก.พ. 64

Ph.D.( การบริหารการพัฒนาสังคม)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 1/64

Now - Feb 5, 2021

Ph.D.( การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 1/64

Now - Feb 12, 2021

คณะภาษาและการสื่อสาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น

ใบสมัคร

 ปีการศึกษา 1/2564

บัดนี้ - 29 ม.ค. 2564

Ph.D. (Language and Communication)

Application Form  Semester 2

Now - Dec 17th, 2020

Ph.D. (Language and Communication)
Scholarship

Application Form  Semester 2

Now - Dec 17th, 2020

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 25 ธ.ค. 63

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ)

Application Form  ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 11 ธ.ค. 63

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ) ทุนการศึกษา

Application Form

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 25 มิ.ย. 64

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)

Application Form

1st Round

Now - Dec 11, 2020

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)
Scholarship

Application Form

1st Round

Now - Jun 25, 2021

 

คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

กฎหมายเพื่อการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 5/63

บัดนี้ - 6 ม.ค. 64

นิติศาสตร์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 5/63

บัดนี้ - 6 ม.ค. 64

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/63

Now - 6 ม.ค. 64

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Integrated Tourism and Hospitality Management
(English Program)

ใบสมัคร  1st /2020

Now - Jul 1st, 2020

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 23 พ.ย. 63

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ภูเก็ต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 22 พ.ย. 63

Ph.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 9 มี.ค. 64

 

 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 11 ธ.ค. 63

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม English Program

ใบสมัคร

Semester 2

Now - Dec 11th, 2020

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ใบสมัคร ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 9 ธ.ค. 2563

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 9 ธ.ค. 2563

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)

Application Form Semester 2

Now - Dec 9th, 2020

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)
Scholarship

Application Form Semester 2

Now - Dec 9 th, 2020

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Environmental Management
(English Program)

Application Form

1st Round

Now - May 10th, 2021

Environmental Management
(English Program) Scholarship

Application Form

1st Round

Now - May 10th, 2021

การจัดการสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 3 ก.พ. 64

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ระยอง

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 14 ธ.ค. 63

Ph.D. ( การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 8 ธ.ค. 63

Ph.D. ( การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 8 ธ.ค. 63