มาตรฐานการปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การให้บริการ

I. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  1. คู่มือคุณภาพ
  2. งานตรวจสอบข้อมูลรายวิชาที่นำเข้าสู่ระบบ TQF
  3. งานทุนการศึกษา
  4. งานรับสมัครนักศึกษา
  5. การจัดตารางสอน/ตารางสอบ
  6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
  7. งานประมวลผลการศึกษาและตรวจสถานภาพ
  8. งานสำเร็จการศึกษา
  9. งานบริการเอกสารสำคัญทางการศึกษา
  10. การจัดซื้อ/จ้าง และการประเมินผู้ขาย
  11. การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ
  12. วัตถุประสงค์คุณภาพประจำปี 2562

II. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการมาตรฐานการปฏิบัติงาน

III. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  1. การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม | แยกคณะ
  2. การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำภาค 3 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม | แยกคณะ
  3. การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวม แยกคณะ
  4. การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวม แยกคณะ

IV. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  1. ประจำภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  2. ประจำภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2561

V. E-Service

  1. ระบบบริการการศึกษา
  2. ระบบรับสมัครนักศึกษา

VI. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

  1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา
  2. แนวปฏิบัติการขอแก้ผลการศึกษาของนักศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้สอน
  3. การขอดูผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม | แยกคณะ
  4. การขอดูผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ประจำภาค 3 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม | แยกคณะ
  5. การขอดูผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวม แยกคณะ