มาตรฐานการปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การให้บริการ

I. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. คู่มือคุณภาพ
 2. งานตรวจสอบข้อมูลรายวิชาที่นำเข้าสู่ระบบ TQF
 3. งานทุนการศึกษา
 4. งานรับสมัครนักศึกษา
 5. การจัดตารางสอน/ตารางสอบ
 6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
 7. งานประมวลผลการศึกษาและตรวจสถานภาพ
 8. งานสำเร็จการศึกษา
 9. งานบริการเอกสารสำคัญทางการศึกษา
 10. การจัดซื้อ/จ้าง และการประเมินผู้ขาย
 11. การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ
 12. วัตถุประสงค์คุณภาพประจำปี 2562

II. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการมาตรฐานการปฏิบัติงาน

III. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 1. การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม | แยกคณะ
 2. การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำภาค 3 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม | แยกคณะ
 3. การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวม แยกคณะ
 4. การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวม แยกคณะ

IV. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 1. ประจำภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 2. ประจำภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2561

V. E-Service

 1. ระบบบริการการศึกษา
 2. ระบบรับสมัครนักศึกษา

VI. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา
 2. แนวปฏิบัติการขอแก้ผลการศึกษาของนักศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้สอน
 3. การขอดูผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม | แยกคณะ
 4. การขอดูผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ประจำภาค 3 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม | แยกคณะ
 5. การขอดูผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวม แยกคณะ