ติดต่อกองบริการการศึกษา

อาคาร นราธิปพงศ์ประพันธ์
ชั้น 4 กลุ่มงานทะเบียนฯ, กลุ่มงานสถิติฯ, กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ และกลุ่มงานธุระการฯ
ชั้น 3 รับสมัครศึกษาต่อ, กลุ่มงานบริการการศึกษา

กำหนดการสอบสัมภาษณ์คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจกำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30 - 15.00 น. ให้ผู้เข้าสอบนำใบเสร็จชำระเงิน ยื่นแสดงหลักฐานลงทะเบียนก่อนเวลาเข้าสอบของแต่ละช่วงเวลาประมาณ 30 นาที ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก

Redesign NIDA Together

การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๙

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 39 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 จึงให้ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งสภาสถาบันได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2562 และสถาบันกำหนดให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 แสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://reg.nida.ac.thได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562 พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร จำนวน 1,000.- บาท ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียมบริการ 10 บาท) โดยใช้แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน (ใบนำฝาก) ของสถาบัน หรือชำระผ่าน Internet Banking และจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับพันธะต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา เงินกู้เพื่อการศึกษา การส่งคืนหนังสือห้องสมุดให้เรียบร้อยมิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก