ติดต่อกองบริการการศึกษา

อาคาร นราธิปพงศ์ประพันธ์
ชั้น 4 กลุ่มงานทะเบียนฯ, กลุ่มงานสถิติฯ, กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ และกลุ่มงานธุระการฯ
ชั้น 3 รับสมัครศึกษาต่อ, กลุ่มงานบริการการศึกษา

อบรมการคัดลอกวิทยานิพนธ์

งดรับสมัคร

งดรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์ ระดับปริญญาโทภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีพิเศษ ครั้งที่ 3/2561 ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก