ติดต่อกองบริการการศึกษา

อาคาร นราธิปพงศ์ประพันธ์
ชั้น 4 กลุ่มงานทะเบียนฯ, กลุ่มงานสถิติฯ, กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ และกลุ่มงานธุระการฯ
ชั้น 3 รับสมัครศึกษาต่อ, กลุ่มงานบริการการศึกษา

การผ่อนผันการรับราชการทหาร

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะได้ทำเรื่องขอผ่อนผันการรับราชการทหารให้แก่นักศึกษาสถาบันที่อายุไม่เกิน 25 ปี และยังไม่เคยขอรับการผ่อนผัน หรือเคยขอรับการผ่อนผันแล้วแต่มีเหตุทำให้สิทธินั้นได้สะดุดหยุดลงด้วยประการใดก็ตามในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในสถาบัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก

การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๘

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 38 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 จึงให้ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งสภาสถาบันได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และสถาบันกำหนดให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 แสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://reg.nida.ac.thได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2560 พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร จำนวน 1,020.- บาท ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน (ใบนำฝาก) ของสถาบัน หรือชำระผ่าน Internet Banking และจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับพันธะต่างๆ เช่น ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา เงินกู้เพื่อการศึกษา การส่งคืนหนังสือห้องสมุดให้เรียบร้อยมิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก